بازديد مديرعامل سازمان اقتصادي رضوي از شرکت شهاب يار

۲۰۱۸۰۴۰۷ ۰۹۲۸۱۷

آقاي دکتر فاطمي امين مدير عامل سازمان اقتصادي رضوي به همراه جانشين محترم سازمان آقاي مهندس نامجو در شرکت شهاب يار حضور يافته و از بخش هاي مختلف شرکت و چگونگي روند فعاليت شرکت بازديد بعمل آوردند . در اين ديدار آقاي مهندس عابدي مديرعامل شرکت گزارش جامعي در خصوص فعاليت هاي شرکت و اقدامات اصلاحي بعمل آمده در جهت بهبود فعاليت و مناسبات با مشتريان به سمع مديرت محترم عامل سازمان و هيئت همراه رسانند . در خاتمه جناب آقاي دکتر فاطمي ضمن تأکيد بر پيشرو  و پيشران بودن فعاليت شرکت ها و موسسات آستان قدس رضوي در جهت تحقق اهداف عاليه آستان قدس رضوي از اقدامات به عمل آمده و زحمات کارکنان قدرداني نمودند .

۲۰۱۸۰۴۰۷ ۰۹۲۸۱

 

 

۲۰۱۸۰۴۰۷ ۰۹۳۲۵۲

۲۰۱۸۰۴۰۷ ۰۹۳۳۲۳

۲۰۱۸۰۴۰۷ ۰۹۳۸۴۵۲۰۱۸۰۴۰۷ ۰۹۴۲۰۱

۲۰۱۸۰۴۰۷ ۰۹۴۲۰۶

۲۰۱۸۰۴۰۷ ۰۹۴۲۲۷

۲۰۱۸۰۴۰۷ ۰۹۴۲۴۵

۲۰۱۸۰۴۰۷ ۰۹۴۳۴۶

۲۰۱۸۰۴۰۷ ۰۹۴۴۰۲

دفتر مرکزی

آدرس : تهران ، کیلومتر 9 جاده مخصوص کرج، جنب شرکت شهاب خودرو 
 
کد پستی          1399735311
شهاب یار :        44533115-021
واحد فروش :    44522859-021
واحد پذیرش :   44539147-021
فکس :              44536455-021
کارشناس فنی :  09396714080